فرایند تولید

مراحل خدمات تولید توسط شرکت به شرح زیر میباشد


1 دریافت مدل درخواستی از طرف مشتری

2 الگوسازی و نمونه سازی

3 دوخت و تحویل نمونه و تایید مشتری

4 پرداخت(پیش پرداخت)جهت تایید سفارش

5 نوبت جهت تولید سفارش

قابل ذکر است تیتراژ از هر مدل حداقل 2000 عدد میباشد.